Kariere

Organisation des Binnentransports und internationalen Transports:

 • organizacja przewozów krajowych i międzynarodowych
 • koordynacja i nadzór nad realizacją zleceń
 • monitorowanie pracy kierowców
 • raportowanie
 • arranging domestic and international transport operations
 • coordinating and overseeing execution of orders
 • monitoring driver’s work
 • reporting
 • Organisation des Binnentransports und internationalen Transports
 • Koordination und Überwachung der Realisierung der Aufträge
 • Überwachung der Arbeit der Fahrer
 • Berichterstattung

Koordination und Überwachung der Realisierung der Aufträge:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • realne możliwości rozwoju i kariery
 • pracę w młodym, profesjonalnym i zgranym zespole
 • tel. kom., komputer, samochód służb. do planowanych spotkań
 • możliwości doskonalenia się, stałe szkolenia wewnętrzne i poza firmą
 • wielkie wyzwania, dużą odpowiedzialność i jeszcze większe możliwości
 • competitive salary
 • real career and development opportunities
 • work in a young, professional and well-integrated team
 • mobile phone, PC and company car for business meetings
 • improvement opportunities, continuous internal and external training courses
 • great challenges, big responsibility and even bigger opportunities
 • attraktive Vergütung
 • reale Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
 • Arbeit in einem jungen, professionellen und eingespielten Team
 • Mobiles Telefon, Computer, Dienstwagen für geplante Treffen
 • Möglichkeit der Verbesserung, ständige interne und externe Schulungen
 • große Herausforderungen, große Verantwortung und noch größere Möglichkeiten

Überwachung der Arbeit der Fahrer:

 • wykształcenie wyższe lub studenci ostatniego roku (preferowane kierunki: logistyka, transport)
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • zdolność analitycznego myślenia
 • zdolność organizacji czasu
 • systematyczność
 • odporność na stres
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa komputera: pakiet MS Office
 • bardzo dobra znajomość języka (w mowie i piśmie) – angielskiego mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • prawo jazdy kat.B
 • higher education or final year students (preferably majoring in: logistics, transport)
 • experience in a similar position
 • strong analytical thinking ability
 • able to organise time effectively
 • methodical approach
 • resistance to stress
 • strong interpersonal skills
 • team working skills
 • computer literacy (MS Office)
 • very good English (speaking and writing)–German is nice to have
 • category B driving licence
 • Hochschulausbildung oder Studenten des letzten Studienjahres (vorgezogene Richtungen: Logistik, Transport)
 • Erfahrung mit der Arbeit an ähnlicher Arbeitsstelle
 • Fähigkeit zum analytischen Denken
 • Fähigkeit zur Zeitorganisation
 • Systematische Vorgehensweise
 • Stressresistenz
 • hoch entwickelte interpersonale Fähigkeiten
 • Teamfähigkeit
 • Computerbedienung: Paket MS Office
 • sehr gute Englisch-Sprachkenntnisse (mündliche und schriftliche), Deutschkenntnisse gerne gesehen
 • Führerschein, Klasse B

Berichterstattung:

 • znajomość dodatkowego języka – włoskiego, rosyjskiego,
 • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku
 • additional language–Italian, Russian
 • experience in the same position
 • Kenntnis zusätzlicher Sprache - Italienisch, Russisch,
 • Erfahrung mit der Arbeit an ähnlicher Arbeitsstelle